Gegevensbescherming

1.1 Voor het gebruik van de website shop-gral.com en de via deze website aangeboden diensten geldt de volgende privacyverklaring. Deze website wordt aangeboden door de Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Duitsland, e-mail: info@nullgral.de, als verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG).

1.2 Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, vooral met betrekking tot de eerbiediging van uw persoonlijkheidsrecht bij de verwerking en het gebruik van deze informatie. Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens door de browser

2.1 Zoals bij elke website verzamelt ook onze server automatisch en tijdelijk gegevens in serverlogbestanden, die door de browser worden doorgestuurd, tenzij u dit uitgeschakeld hebt. Wanneer u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch vereist zijn, om u onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt f) AVG):

  • IP-adres van de gebruikte computer,

  • door de client opgevraagd bestand,

  • http-antwoordcode,

  • internetpagina vanwaar u ons bezoekt (referrer URL),

  • tijdstip van de serveraanvraag,

  • browsertype en -versie,

  • gebruikt besturingssysteem van de bezoekende computer.

Er vindt geen persoonlijke analyse van de serverlogbestanden plaats. Op geen enkel moment kunnen deze gegevens door de aanbieder in verband worden gebracht met bepaalde personen. Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld, tenzij u hiermee instemt, bijv. door u op de nieuwsbrief te abonneren (zie hierover punt 3.2).

3. Verzameling en verwerking van vrijwillig meegedeelde gegevens

3.1 Algemeen contactopname

Voor zover u ons persoonsgegevens per e-mail, via onze website of op een andere manier meedeelt (achternaam, voornaam, e-mailadres, adres), is dit in het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de contractuele relatie, voor het bewerken van uw aanvragen of bestellingen, voor eigen markt- of opinieonderzoek en voor eigen reclame per post en e-mail. Een ander gebruik en met name een doorgifte van de gegevens aan derden voor reclame, markt- of opinieonderzoek vindt niet plaats. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt b) AVG of artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

3.2 Nieuwsbrief

Indien u zich wenst te abonneren op onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres nodig en hebt u de mogelijkheid vrijwillig uw naam mee te delen. Samen met uw e-mailadres worden ook de door uw browser automatisch doorgestuurde gegevens (besturingssysteem, browsertype en -versie, referrer URL en uw IP-adres) verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de communicatie met u in het kader van de door ons aangeboden nieuwsbrief. Door u op de nieuwsbrief te abonneren, gaat u ermee akkoord dat wij de voornoemde gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief opslaan.

Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenoemde dubbele opt-in. Dat wil zeggen dat wij na uw inschrijving een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Indien u uw inschrijving niet binnen 14 dagen bevestigt, worden uw gegevens weer gewist. Daarnaast slaan wij telkens ook de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van uw aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze werkwijze is uw inschrijving te kunnen bewijzen en een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ontdekken. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Uw toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst weer intrekken. Deze herroeping kunt u uitvoeren door de nieuwsbriefinstellingen op onze nieuwsbriefpagina te veranderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1 Indien u ons persoonsgegevens hebt meegedeeld, worden deze in beginsel niet aan derden doorgegeven. Een doorgifte vindt alleen plaats

– in het kader van een door u gegeven toestemming (vgl. punt 3.2); bij het verzamelen van de gegevens worden u de ontvangers of categorieën van ontvangers meegedeeld;

– in het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten, aan gemachtigde onderaannemers, die alleen de voor het uitvoeren van hun opdracht vereiste gegevens ontvangen en deze alleen voor de desbetreffende doeleinden gebruiken;

– in het kader van de verwerking overeenkomstig artikel 28 AVG, aan externe dienstverleners; zij werden door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, zijn aan onze instructies en de bepalingen van de AVG gebonden en worden regelmatig gecontroleerd;

– in het kader van de vervulling van wettelijke verplichtingen, aan instanties die recht hebben op inzage.

5. Cookies

5.1 De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk lokaal worden opgeslagen door uw browser. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werkwijze hieronder worden beschreven, worden op deze website gebruikt:

– transient cookies (zie 5.2),

5.2 Transient cookies worden automatisch verwijderd, wanneer u de browser afsluit. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser bij dezelfde sessie kunnen worden ingedeeld. Op die manier kan uw computer worden herkend, wanneer u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd, wanneer u zich afmeldt of uw browser afsluit.

5.3 U kunt uw browserinstellingen overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van third-party cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

6. Opslagduur

Uw gegevens worden slechts gebruikt zolang dit vereist is voor de bestaande klantrelatie, tenzij u ons uw toestemming hebt gegeven of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere verwerking. In dit geval verwerken wij uw gegevens tot u uw toestemming intrekt of tot u bezwaar maakt tegen onze gerechtvaardigde belangen. Ongeacht hiervan zijn wij op grond van handels- en fiscaalrechtelijke voorschriften verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens op te slaan voor de duur van tien jaar.

7. Uw rechten

7.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

– recht van inzage,

– recht op rectificatie of wissing,

– recht op beperking van de verwerking,

– recht van bezwaar tegen de verwerking,

– recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, of naar het e-mailadres info@nullgral.de.

7.2 U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.