Algemene Voorwaarden (AV) van de Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart

Geldig vanaf: 28.11.2022

1. Toepasselijkheid

1. De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor alle zakelijke relaties tussen u als klant en ons, de Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Duitsland (hierna ook ‘Stichting’, ‘wij’, ‘ons’). Beslissend is de versie van onze Algemene Voorwaarden die op het tijdstip van de bestelling geldig is.

2. Afwijkende voorwaarden van de besteller worden niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.

3. De door ons aangeboden goederen en services zijn voor consumenten bedoeld. In deze Algemene Voorwaarden wordt met een ‘consument’ bedoeld: elke natuurlijke persoon die de overeenkomst afsluit voor een doel dat in hoofdzaak noch bij zijn commerciële, noch bij zijn zelfstandige beroepsactiviteiten kan worden ingedeeld (§ 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)).

2. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De presentatie van de goederen en services vormt geen bindend aanbod voor het afsluiten van een koopovereenkomst. Door het plaatsen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het afsluiten van een koopovereenkomst voor de door u bestelde goederen en services.

2. Bij de aflevering van goederen – met uitzondering van bestellingen waarvoor u een betaalwijze met vooruitbetaling (Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, creditcard of PayPal) hebt gekozen – komt de koopovereenkomst tot stand met de verzending van het bestelde artikel naar u. Bij de bestelling van digitale inhoud komt de overeenkomst tot stand met de beschikbaarstelling ervan als download; bij services door het verzenden van de rekening. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling is geen acceptatie van uw aanbod. Deze dient slechts om u te informeren dat deze bestelling door ons ontvangen is.

3. Prijzen, verzendkosten, leveringsvoorwaarden

1. Voor zover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, gelden de op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst beslissende en op onze website aangegeven prijzen. De klant is in gebreke vanaf 30 dagen na de facturatie. Alle prijzen zijn eindprijzen waarbij de wettelijke btw is inbegrepen.

2. Bij de bestelling van te verzenden producten worden behalve de productprijzen, ook de volgende verzendkosten berekend:

Land Verzendkosten
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
EU 8,50 EUR
Wereld 12,50 EUR

De mogelijkheid om opnieuw te downloaden is een vrijwillige dienst die we op elk moment kunnen wijzigen, onderbreken of stopzetten.

3. Bij de bestelling van te downloaden producten ontstaan geen verzendkosten. Gekochte downloadproducten staan u te allen tijde ter beschikking via de downloadlinks die u per e-mail ontvangen hebt, of in uw gebruikersaccount onder ‘Meine Downloadartikel’ / ‘Mijn downloadartikelen’:

https://nl-international.graalsboodschap.org/downloadable/customer/products/

4. Onze levertermijnen

De levertermijn binnen Duitsland bedraagt voor te verzenden producten 1-3 werkdagen, voor verzending naar andere lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese vrijhandelszone (EFTA) 5-12 werkdagen en naar andere landen 15-30 werkdagen.

5. Betaalmethoden en betalingsvoorwaarden

1. Betalingen kunnen in principe worden verricht per creditcard, per online betaalsysteem (PayPal) of (bij koop op rekening) per bankgiro op de op de rekening vermelde bankrekening van de Stichting. Hierbij gelden de hierna volgende voorwaarden.

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, Creditcard: De betaling van uw bestelling per Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, creditcard wordt afgehandeld via Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland.

3. PayPal: Indien de betaalmethode ‘PayPal’ wordt gekozen, wordt de betaling afgehandeld door PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Na een klik op ‘Jetzt kaufen’ / ‘Nu kopen’ wordt u naar PayPal doorgestuurd. Na de afhandeling van de betaling door PayPal keert u automatisch weer terug naar onze shop.

4. Rekening: Bij de levering ontvangt u een rekening. Het bedrag van de rekening moet binnen 30 dagen worden betaald op de bankrekening die op de rekening is aangegeven.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen in verband met de bestelling. Indien u meer dan 10 dagen met de betaling achterraakt, hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen terug te vorderen.

7. Garantie

1. De wettelijke garantieregelingen zijn van toepassing.

2. Alleen in de onder de letters a) tot en met d) beschreven gevallen zijn wij verplicht tot schadevergoeding, als volgt:

(a) voor dood, letsel en/of gezondheidsschade en voor opzettelijke of door grove nalatigheid veroorzaakte schade, onbeperkt;

(b) voor schade uit de niet-nakoming van eventueel schriftelijk gegeven garanties, in de mate uw financieel belang als besteller door het doel van de garantie gedekt is en voor ons bij het verlenen van de garantie kenbaar was;

(c) in geval van productaansprakelijkheid zoals door de wet bepaald;

(d) bij niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen op basis van lichte nalatigheid is de hieruit resulterende plicht tot schadevergoeding beperkt tot de typische schadeomvang waarmee wij bij de totstandkoming van de overeenkomst rekening dienden te houden op basis van de ons op dat ogenblik bekende omstandigheden. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn de fundamentele verplichtingen die bepalend waren voor uw beslissing om de overeenkomst af te sluiten en op de nakoming waarvan u mocht vertrouwen.

3. Voor het overige is elke schadeplichtigheid van ons, op welke rechtsgrond dan ook, uitgesloten.

4. In de onder punt 1, letter d) genoemde gevallen verjaren de schade- en kostenclaims na twaalf maanden. De verjaringstermijn begint overeenkomstig § 199 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

5. Indien volgens deze bepalingen onze aansprakelijkheid is uitgesloten, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van onze organen, vertegenwoordigers en agenten en met name van onze medewerkers.

8. Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen en begint

bij digitale inhoud (e-books, mp3), vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt;

bij overeenkomsten voor de levering van producten, op de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Stiftung Gralsbotschaft Deutschland, Außenstelle Ditzingen, Schuckertstraße 8, 71254 Ditzingen, Duitsland, tel.: +49 7156 9532 15, fax: +49 7156 18663, e-mail: info@gral.de) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9. Gedetailleerde instructies voor uw bestellingen in de online shop

1. Bij de bestelling via onze online shop bestaat het bestelproces uit de volgende stappen:

Selecteer de gewenste artikelen en leg deze in uw winkelmandje.

Klik op ‘Mein Warenkorb’ / ‘Mijn winkelmandje’ en controleer uw aankoop. Hier kunt u de hoeveelheid en de gekozen artikelen nog veranderen alsmede eventuele vouchercodes invoeren.

Klik op ‘Jetzt kaufen’ / ‘Nu kopen’. U wordt dan verzocht u aan te melden met een bestaande gebruikersaccount, de bestelling zonder registratie, als gast uit te voeren (dit is alleen mogelijk, indien er geen te downloaden producten in het winkelmandje liggen) of u te registreren. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u dit hier opnieuw aanvragen.

Vul uw factuur- en afleveradres in. Deze beide adressen kunnen van elkaar verschillen. Indien uw winkelmandje alleen te downloaden producten bevat, is geen afleveradres vereist.

Nu berekent de shop op basis van uw adresgegevens de verzendkosten. Indien uw winkelmandje alleen te downloaden producten bevat, valt deze stap weg.

In de volgende stap kunt u de gewenste betaalmethode selecteren.

In de laatste stap vóór de definitieve bestelling hebt u de mogelijkheid om alle gegevens (naam, adres, betaalwijze, bestelde artikelen) nogmaals te controleren en te bewerken, voordat u uw bestelling door uw instemming met de Algemene Voorwaarden en een klik op ‘Jetzt kaufen’ / ‘Nu kopen’ naar ons verzendt. Indien u de door u gekozen producten wilt bewerken, klikt u op ‘Warenkorb ändern’ / ‘Winkelmandje wijzigen’. Indien u adresgegevens en betaalmethoden wilt veranderen, klikt u op de betreffende stap in het bestelproces.

2. Te downloaden producten staan u direct na ontvangst van de betalingsbevestiging door de aanbieder van het betaalsysteem, ter beschikking via de downloadlinks die u in onze bevestigings-e-mail ontvangen hebt, of via uw gebruikersaccount onder ‘Meine Downloadartikel’ / ‘Mijn downloadartikelen’.

3. De taal van de overeenkomst is de taal waarin u in het kader van het bestelproces de Algemene Voorwaarden te lezen krijgt en waarin u na de voltooiing van het bestelproces de bevestigings-e-mail ontvangt. Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden per e-mail. Daarbuiten kan de tekst van de overeenkomst niet worden opgevraagd.

Bij een bestelling van te downloaden producten wordt de rekening u per e-mail toegestuurd.

De actuele Algemene Voorwaarden kunt u altijd raadplegen onder: https://nl-international.graalsboodschap.org/gtc

4. Indien u als klant in onze shop geregistreerd bent, kunt u uw bestelgeschiedenis bekijken in uw gebruikersaccount onder ‘Meine Bestellungen’ / ‘Mijn bestellingen’:
https://nl-international.graalsboodschap.org/sales/order/history/

10. Gegevensbescherming

Voor het afhandelen van de met u gesloten overeenkomst is een gebruik van uw persoonsgegevens vereist. Details over de verzamelde gegevens en het gebruik ervan vindt u in onze privacyverklaring.

11. Identiteit van de aanbieder, contact

1. De aanbieder is

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Duitsland
Tel.: +49 7156 9532 15
Fax: +49 7156 18663
E-mail: info@gral.de

Btw-nr.: DE 147839347

Directeur: Michael Oort

2. Eventuele klachten kunt u indienen op het bovenstaande adres.

12. Onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) ter beschikking. Dit platform moet als aanspreekpunt dienen voor de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen die voortvloeien uit de verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet.

Het platform is bereikbaar onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet verplicht en in principe niet bereid om deel te nemen aan een alternatieve beslechting van consumentengeschillen voor een bemiddelingsinstantie.

13. Slotbepalingen

1. Voor alle geschillen die uit of op basis van deze overeenkomst ontstaan, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Indien u een consument bent, geldt deze rechtskeuze slechts voor zover deze niet in strijd is met dwingend toepasselijke voorschriften inzake consumentenbescherming in het land waar u als consument op het tijdstip van uw bestelling uw gewone verblijfsplaats hebt.

2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst daar niet door aangetast.

 

14. Herroepingsformulier

Aan de
Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
71254 DITZINGEN
DUITSLAND

Tel.: +49 7156 9532 15
Fax: +49 7156 18663
E-mail: info@gral.de

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/de verrichting van de volgende dienst herroep/herroepen (*):

 

 

 

Besteld op:

 

Ontvangen op:

 

Naam consument(en):

 

 

Adres consument(en):

 

 

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

 

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.